MÁSTER EN PRODUCIÓN DE LEITE
Introduce aquí el subtítular

Morfol., fisioloxía, manexo sanit.

Produción de forraxes

Prácticas de campo

Calidade do produto

Alimentación na prod. de leite

Traballo Fin de Máster

Instalacións e benestar animal

Economía da explot. de leite

Prácticas en Empresas

O Máster contempla a realización de 12,5 créditos (312,5 horas) de prácticas obrigatorias en empresas do sector: Cooperativa Agraria Provincial da Coruña S.C.G; Instituto Galego de Calidade Alimentaria (INGACAL); Laboratorio Interprofesional Galego de Analise do Leite (LIGAL); CLUN / Os Irmandiños S.C.G.; SERAGRO S.C.G.; SERVEPO (Servicios Veterinarios de A Pontenova); INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS, S.A. Reny Picot. As datas de realización fixaranse en común acordo coa empresa, podendo comezar a partir del 1 de outubro de 2017 e finalizando non mais tarde do 30 de outubro de 2018.

Colaboradores