MÁSTER EN PRODUCIÓN DE LEITE


Calidade do produto

Morfol., fisioloxía, manexo sanit.

Produción de forraxes

Alimentación na prod. de leite

Traballo Fin de Máster

Prácticas de campo

Instalacións e benestar animal

Economía da explot. de leite

Prácticas en Empresas

O Máster contempla a realización de 12,5 créditos (312,5 horas) de prácticas obrigatorias en empresas do sector: Cooperativa Agraria Provincial da Coruña S.C.G; Instituto Galego de Calidade Alimentaria (INGACAL); Laboratorio Interprofesional Galego de Analise do Leite (LIGAL); CLUN / Os Irmandiños S.C.G.; SERAGRO S.C.G.; SERVEPO (Servicios Veterinarios de A Pontenova); INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS, S.A. Reny Picot, OVIGANIC IBERICA SL., AGACA (Asociación Galega de Cooperativas Agrarias), Agrotec Entrecanales, AIRA sociedade cooperativa galega. As datas de realización fixaranse en común acordo coa empresa, podendo comezar a partir del 13 de outubro de 2021 e finalizando non máis tarde do 30 de xaneiro de 2023.

Colaboradores