MÁSTER EN PRODUCIÓN DE LEITE

Morfol., fisioloxía, manexo sanit.

Produción de forraxes

Prácticas de campo

Calidade do produto

Alimentación na prod. de leite

Traballo Fin de Máster

Instalacións e benestar animal

Economía da explot. de leite

Prácticas en Empresas

O Máster contempla a realización de 12,5 créditos (312,5 horas) de prácticas obrigatorias en empresas do sector: Cooperativa Agraria Provincial da Coruña S.C.G; Instituto Galego de Calidade Alimentaria (INGACAL); Laboratorio Interprofesional Galego de Analise do Leite (LIGAL); CLUN / Os Irmandiños S.C.G.; SERAGRO S.C.G.; SERVEPO (Servicios Veterinarios de A Pontenova); INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS, S.A. Reny Picot. As datas de realización fixaranse en común acordo coa empresa, podendo comezar a partir del 1 de outubro de 2017 e finalizando non mais tarde do 30 de outubro de 2018.

Colaboradores