Prazo cancelado

Suspensión temporal

Nas actuais circunstancias e tendo en conta:

  • Que a situación de incerteza de cara ó próximo curso académico séguese mantendo no tempo.
  • Que moi probablemente o próximo curso académico, na universidade, se inicie total ou parcialmente con docencia a distancia.
  • Que o Máster Propio en Produción de Leite ten unha compoñente práctica elevada.
  • Que non podemos garantir a viabilidade de acceso a instalacións, explotacións, industrias, cooperativas ou institucións, nas que se desenvolven parte das actividades programadas no máster.

Decidiuse suspender a oferta académica do Máster Propio en Produción de Leite para o curso académico 2020/21.

Trátase dunha suspensión temporal, motivada única e exclusivamente polas circunstancias sobrevidas por mor da pandemia orixinada polo COVID-19.

Temos a firme vontade de manter a oferta académica no futuro e máis concretamente para o curso 2021/22.

Requisitos de acceso

Graduados, máster, diplomados, licenciados, veterinarios i enxeñeiros técnicos e superiores.

Poderán ser admitidos alumnos aos que lles falte cursar un máximo de 30 créditos ECTS para obter a titulación requirida. Non obstante, o título de máster propio expedirase unicamente aos alumnos que acrediten a titulación de acceso antes de rematar o ano académico no que se desenvolve o máster.

Criterios de selección

Establecerase unha prelación de candidatos atendendo ós seguintes criterios:

1) Expediente académico (ata 5 puntos). Procederase a ponderar a nota media do expediente entre 5 puntos para a nota media máis elevada e 2 puntos para a nota media máis baixa.
2) Experiencia profesional e currículo relacionado co sector gandeiro en xeral e vacún leiteiro en particular (ata 3 puntos).
3) Orde de inscrición (ata 2 puntos). Procederase a ponderar entre 2 puntos para a primeira inscrición e 0 para a última.