Prazo pechado

Requisitos de acceso

Graduados, máster, diplomados, licenciados, veterinarios i enxeñeiros técnicos e superiores.

Poderán ser admitidos alumnos aos que lles falte cursar un máximo de 30 créditos ECTS para obter a titulación requirida. Non obstante, o título de máster propio expedirase unicamente aos alumnos que acrediten a titulación de acceso antes de rematar o ano académico no que se desenvolve o máster.

Criterios de selección

Expediente académico e curriculum relacionado co sector gandeiro en xeral e vacún leiteiro en particular.